Defense Industry

ענף התקשורת, מהדינמיים והמשמעותיים מענפי המשק בישראל,מאופיין בקדמה טכנולוגית,
בתחרותיות גבוהה וברגולציה מורכבת.

Defense Industry

ענף התקשורת, מהדינמיים והמשמעותיים מענפי המשק בישראל,מאופיין בקדמה טכנולוגית,
בתחרותיות גבוהה וברגולציה מורכבת.

אתגרים מרכזיים
בענף התקשורת

 • מעורבות גורמים מקצועיים רבים בשרשרת האספקה ללקוח
 • ניהול פרויקטים גדולים הדורשים משאבים רבים ועמידה באבני דרך
 • קושי ב”תפירת” פתרון ייעודי לפי צרכי הלקוח מתוך מנעד רחב של מוצרים ופתרונות
 • שמירה על נאמנות לקוח ומניעת נטישה – קושי בבידול במוצרים ואיכות השירות אל מול המתחרים
 • שינויים תכופים ברגולציה ובתנאי השוק
 • תכנון, הקמה ושיפור ביצועים במערכי שירות ומכירה – הקמת תשתית אסטרטגית למימוש יעדי הארגון על-ידי איתור בעיות מהשורש, תוך בחינת הערך המוסף בכל שלב בתהליך העבודה, בחינת הגדרות תפקידים ובניית שגרות מדידה ובקרה. קבוצת נירם גיתן מתמחה בפתרונות ייעודיים לתחום זה כגון: אפיון והתאמה של מערכות CRM וקונפיגורציה, תכנון ויישום מודל תגמול לאנשי מכירות, מודל אופטימיזציה לשיבוץ טכנאים ועוד
 • ניהול שרשראות אספקה ללקוח – תכנון וניהול שרשרת האספקה לאורך כל מחזור חיי ההזמנה ותפעולה, תוך שיפור יכולות הבקרה וצמצום עלויות תפעוליות
 • ניהול קשרי לקוחות – גיבוש תפישת שירות ייעודית ללקוחות והטמעתה ביחידות השונות, על מנת לאפשר את גידול בנאמנותם, שביעות רצונם והרחבת פעילות הלקוחות עימם. זאת תוך שילוב מקצועיות גבוהה בתהליך המכירה ושירות של ה-After Sale
 • פתרונות למידה והדרכה – ליווי ארגונים בחשיבה אסטרטגית והטמעה של תפיסות הדרכה ולמידה מתקדמות, במציאות ארגונית, דינמית ובהתאם לתנאי השוק והרגולציה, תוך תרגום צרכי הלמידה בארגון לתוכנית הכשרה והתפתחות

Solutions

אתגרים מרכזיים בענף התקשורת

 • מעורבות גורמים מקצועיים רבים בשרשרת האספקה ללקוח
 • ניהול פרויקטים גדולים הדורשים משאבים רבים ועמידה באבני דרך
 • קושי ב”תפירת” פתרון ייעודי לפי צרכי הלקוח מתוך מנעד רחב של מוצרים ופתרונות
 • שמירה על נאמנות לקוח ומניעת נטישה – קושי בבידול במוצרים ואיכות השירות אל מול המתחרים
 • שינויים תכופים ברגולציה ובתנאי השוק

Solutions

 • תכנון, הקמה ושיפור ביצועים במערכי שירות ומכירה – הקמת תשתית אסטרטגית למימוש יעדי הארגון על-ידי איתור בעיות מהשורש, תוך בחינת הערך המוסף בכל שלב בתהליך העבודה, בחינת הגדרות תפקידים ובניית שגרות מדידה ובקרה. קבוצת נירם גיתן מתמחה בפתרונות ייעודיים לתחום זה כגון: אפיון והתאמה של מערכות CRM וקונפיגורציה, תכנון ויישום מודל תגמול לאנשי מכירות, מודל אופטימיזציה לשיבוץ טכנאים ועוד
 • ניהול שרשראות אספקה ללקוח – תכנון וניהול שרשרת האספקה לאורך כל מחזור חיי ההזמנה ותפעולה, תוך שיפור יכולות הבקרה וצמצום עלויות תפעוליות
 • ניהול קשרי לקוחות – גיבוש תפישת שירות ייעודית ללקוחות והטמעתה ביחידות השונות, על מנת לאפשר את גידול בנאמנותם, שביעות רצונם והרחבת פעילות הלקוחות עימם. זאת תוך שילוב מקצועיות גבוהה בתהליך המכירה ושירות של ה-After Sale
 • פתרונות למידה והדרכה – ליווי ארגונים בחשיבה אסטרטגית והטמעה של תפיסות הדרכה ולמידה מתקדמות, במציאות ארגונית, דינמית ובהתאם לתנאי השוק והרגולציה, תוך תרגום צרכי הלמידה בארגון לתוכנית הכשרה והתפתחות

Communication

Technology

Retail

Pharma

Industry

Public sector

Automotive

Health

Finance

Defense Industry

כתוב את הכותרת כאן

Industries

Communication

Technology

Retail

Pharma

Industry

Public sector

Automotive

Finance

Defense Industry